U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Beleidsplan 2016 – 2020

BELEIDSPLAN 2016 – 2020 STICHTING ZENDINGSERFGOED

De stichting
Stichting Zendingserfgoed is opgericht op 8 november 2011.
Zij is gevestigd te Zuidland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond onder nummer 54072581.
De vigerende statuten zijn die welke bij de akte van oprichting van 8 november 2011 voor mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden zijn verleden.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), dat sinds 2010 het fiscaalnummer heeft vervangen, van de stichting is 8511.46.648. Het is bij de inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel toegekend.
De stichting is door de Belastingdienst Ondernemingen ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Stichting, een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956 (de zogeheten rangschikking). Gezien de doelstelling is zij erkend als culturele ANBI voor de periode van deze overheidsregeling ter stimulering van het geven aan culturele goede doelen.

Grondslag en doelstelling
De stichting heeft tot doel het beheer van collecties die tot het erfgoed van protestantse zendingen in Nederland behoren. Deze collecties kunnen onder andere bestaan uit kunstvoorwerpen, etnografica, geschenken, tentoonstellingen, films, dia’s, geluiddragers, boeken en andere archivalia.
Het beheer omvat tevens het – al dan niet in bruikleen – verwerven, verzorgen, catalogiseren, publiceren, en uitlenen van (delen van) collecties.

Bestuur en administratie
De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten. Het is tegelijk een uitvoerend vrijwilligersbestuur dat al die taken verricht of laat verrichten teneinde vorm te geven aan de doelstelling van de stichting.
Het bestuur laat zich bijstaan door een werkgroep die – onder leiding van en aangestuurd door het bestuur – uitvoerende taken verzorgd zoals:
– Het in ontvangst nemen en actief opsporen van aanvullingen op de collectie
– Het materieel verzorgen van de collectie
– Het (doen) opslaan van de collectie
– Het inventariseren en beschrijven van de collectie
– Het ontwerpen en onderhouden van een website waarop de collecties te raadplegen zijn
– Het verzorgen van de uitleen van collecties
– Het samenstellen van tentoonstellingen met het materiaal van de collecties
– Het zelf organiseren van tentoonstellingen
– Het geven van lezingen zowel in het Zendingserfgoedhuis als op locatie
– Het uitgeven van zendingserfgoed kalenders

Ontwikkeling onder beleidsplan 2012-2015
Gedurende de periode van het voorgaande beleidsplan 2012-2015 kon met behulp van een hypothecaire lening het pand Dorpsstraat 22-24 te Zuidland als onderkomen voor het Zendingserfgoedhuis worden aangekocht. Tevens konden gedurende deze periode er schenkingen door particulieren en verenigingen en stichtingen worden ontvangen om de lening te kunnen aflossen.
Daarnaast werden de basiscollecties van de Protestantse Kerk in Nederland als rechtsopvolger van de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland (voorheen Leusden) en van de Stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland (voorheen Oegstgeest) worden verworven. Tevens werden diverse aanvullingen door particulieren aan deze basiscollectie toegevoegd.
Er kon een website worden ontworpen en online worden gebracht. En na het wegvallen van de Missie Zendingskalender kon in overleg met de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse Zendingsraad voor 2015 een zendingserfgoed kalender worden uitgebracht.

De verwachte werkzaamheden om de doelstelling te realiseren
In de nieuwe beleidsplanperiode zullen de volgende zaken centraal staan:
– Geselecteerde toevoegingen aan de collectie
– Uitbreiding met collecties van protestantse zendingen buiten voormalig Hervormd of Gereformeerde zoals Luthers, Doopsgezind, Christelijk Gereformeerd, en dergelijke
– Het inventariseren van de gehele collectie
– Het ontsluiten van de collectie door het plaatsen op de website
– Het continue actualiseren van de website
– Het onderhouden van het exterieur, het interieur en de inventaris van het Zendingserfgoedhuis
– Het verzorgen van de uitlening
– Het organiseren van tentoonstellingen
– Het verzorgen van lezingen over de collectie
– Het uitgeven van de Zendingserfgoedkalender
– Het onderhouden van het contact met vrienden van het werk door nieuwsbrieven en activiteiten
– Het leggen en onderhouden van contacten met musea en instellingen zoals het Wereldmuseum Rotterdam, Het Volkenkunde Museum Leiden en het Catharijne Convent
– Het vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de stichting
– Het bevorderen van onderzoek op het terrein van het zendingserfgoed
.
Middelen
De financiële middelen die de stichting nodig heeft voor het vormgeven van haar werk ten behoeve van de doelstelling verkrijgt de stichting van andere ANBI instellingen voor wat betreft initieel kapitaal. Naarmate de tijd verstrijkt zal de stichting gedragen moeten worden door giften van stichtingen & verenigingen, particuliere donateurs en schenkingen van bedrijven.
Ter ondersteuning van de activiteiten wordt de zendingserfgoed kalender uitgegeven waarvan de opbrengst o.a. tot instandhouding van het Zendingserfgoedhuis dient.
Voor kosten verbonden aan tentoonstellingen in de vorm van tijdelijk uitgeleende collecties zal de stichting bijdragen vragen van de kerken, gemeenten en of organisaties die een tentoonstelling op basis van de beschikbare collecties aanvragen.
Het belangrijkste middel naast de noodzakelijke financiële middelen is echter de inzet van vrijwilligers die vele uren aan de vele werkzaamheden van bestuur en werkgroep besteden. Uitbreiding van het aantal betrokken vrijwilligers is daarom van groot belang.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 november 2016.